ติว IGCSE ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด

คอร์สเรียน IGCSE ที่ Elicser International เป็นคอร์สติวที่เข้มข้น การสอนจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดโดยเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญตาม Course Syllabus ของค่ายสอบนั้นๆ

การเรียน IGCSE ที่ Elicser International มีความพิเศษ และไม่เหมือนที่อื่น เพราะทีมอาจารย์ที่สอน IGCSE ทุกวิชาจะเน้นสอนวิธีเขียนตอบให้ไม่เสียคะแนน และเน้นการใช้เทคนิคที่จำเป็นเพื่อให้ได้คะแนนเต็มในข้อนั้นๆ โจทย์ที่นำมาฝึก และนำมาสอนในคอร์สก็จะตรงกับข้อสอบวิชานั้นๆ

ไม่เพียงแค่นี้ ทีมอาจารย์ที่ Kruchulatutor International จะมีการอัพเดท Course การเรียน IGCSE จาก Syllabus ของค่ายสอบและจัด Training เพื่ออัพเดทคอร์ส IGCSE ในทุกๆรอบ ดังนั้นนักเรียนจะได้เรียนด้วย Syllabus ที่สดใหม่ทุกรอบ

เพราะเช่นนี้ คอร์สเรียน IGCSE ที่ Kruchulatutor International จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักเรียนและผู้ปกครอง พิสูจน์ได้จากผลสอบของน้องๆที่เรียน IGCSE กับ Kruchulatutor International ที่ผ่านมา นักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียน IGCSE ที่ Kruchulatutor International สามารถสอบ IGCSE ผ่านในรอบเดียวตั้งแต่รอบแรก และมีอีกหลายคนสามารถสอบได้เกรด A และ A* กันอีกมากมายด้วย

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียนได้ที่

064-193-0999 (K’น้ำตาล) หรือ LINE: @noncututor

FIND A CLASS THAT’S RIGHT FOR YOU.

การเรียน IGCSE ที่สถาบัน Kruchulatutor International มี 3 แบบด้วยกัน

เรียนเดี่ยว (Private)

เรียนคู่ (Semi)

Package เรียนเดี่ยว

IGCSE เป็นหลักสูตรการศึกษาจากประเทศอังกฤษ เมื่อจบการเรียนจากหลักสูตรนี้แล้ว  มักจะต้องเรียน หลักสูตร A Level หรือ IB จึงจะถือว่าจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้

IGCSE คืออะไร

IGCSE เป็นหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบอังกฤษ ผู้ที่สอบผ่าน IGCSE 5 วิชาขึ้นไป สามารถนำผลการสอบไปเทียบวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ แต่หากต้องการไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

หลังจากผ่านหลักสูตร IGCSE แล้วมักจะต้องเรียนหลักสูตรอื่นๆต่อ เช่น A Level หรือ IB จึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้

IGCSE เป็นหลักสูตรที่มีวิชาต่างๆให้สามารถเลือกเรียนได้ โดยมีวิชาให้เลือกมากกว่า 30 วิชา ผู้สอบสามารถเลือกทำข้อสอบวัดความรู้ในเนื้อหาวิชาแบบ Core (พื้นฐาน) หรือ แบบ Extended (ขั้นสูง) เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ของผู้สอบที่แตกต่างกัน โดยผู้สอบที่เลือกสอบแบบ Core จะได้เกรด C, D, E, F หรือ G เท่านั้น ในขณะที่ผู้สอบที่เลือกสอบแบบ Extended จะได้เกรดตั้งแต่ A, B, C, D, E, F หรือ G

การสอบ IGCSE มีมากกว่า 70 รายวิชาให้เลือกสอบได้จาก 5 กลุ่มหลักดังนี้

 1. กลุ่มวิชาภาษา (Language)
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)
 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
 4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
 5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)

ซึ่งการสอบดังกล่าวนี้บางวิชาจะมี 2 ระดับให้เลือกสอบ คือ

 1. CORE: ข้อสอบแต่ละวิชาในระดับ CORE จะครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาพื้นฐานเบื้องต้นของวิชานั้นๆ ดังนั้นผู้ที่เลือกสอบระดับ CORE นั้นจะได้รับเกรดสูงสุดที่ C เท่านั้น
 2. EXTENDED: ผู้ที่ลงสอบในระดับ EXTENDED นั้นจะสามารถได้รับเกรดสูงสุดคือ A* เพราะข้อสอบแต่ละวิชาของระดับ EXTENDED นั้นจะมีเนื้อหาขั้นสูงของวิชานั้นๆ

รายวิชาที่สถาบัน Kruchulatutor International เปิดสอน

IGCSE จะมีวิชาให้เลือกสอบหลายวิชามาก แต่วิชาบังคับคือ Mathematics และ ESL ข้อสอบโดยมากเป็นข้อเขียน คือเติมคำ หรือบรรยายซึ่งต้องอาศัยความแม่นยำในหลักวิชานั้นๆเป็นอย่างมาก โดย Kruchulatutor International เปิดติววิชา IGCSE ดังนี้

1. IGCSE Mathematics

2. IGCSE English as the Second Language

3. IGCSE Physics

4. IGCSE Chemistry

5. IGCSE Biology

6. IGCSE ICT

7. IGCSE Computer Studies

8. IGCSE Business Studies

9. IGCSE Economics

10. IGCSE Geography

11. IGCSE Art and Design

12. IGCSE Science-Combined

หมายเหตุ: จำนวนชั่วโมงเรียน ขึ้นอยู่กับจำนวนคะแนนของผู้เรียนที่ต้องการ ทางสถาบันสามารถ design schedule ให้ตรงกับ requirement ของผู้เรียนได้

ข้อควรรู้ก่อนสอบ IGCSE

 1. การสอบ IGCSE มี 2 รอบในหนึ่งปี คือช่วง May/June และ Oct/Nov
 2. การสมัครสอบ IGCSE
  • หากเป็นนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติที่เป็นศูนย์สอบ IGCSE สามารถลงสอบที่โรงเรียนนั้นๆได้เลย ยกเว้น Harrow International School ที่อนุญาตให้คนนอกที่ไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนเข้าไปสอบได้
  • หากเป็นนักเรียนข้างนอก (Private Candidates) สามารถลงสอบได้ที่ British Council (ตึกศูนย์หนังสือจุฬาฯ) โทรศัพท์ 02 652 5480-9ทั้งนี้ปัจจุบันใช้สนามสอบที่ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนเพลินจิต (ติด BTS เพลินจิต) หรือ โรงเรียนนานาชาติที่อนุญาตให้ผู้สอบที่ไม่ใช่นักเรียนของตนสอบได้ ซึ่งผู้สอบจะต้องดูวันสอบอย่างระเอียดที่ britishcouncil.org/th เพื่อให้รู้วันสอบที่แน่นอน
 3. ค่าสอบ IGCSE อยู่ระหว่าง 6,300-11,000 บาท ผู้สอบจะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า (Late Entry) เพิ่มเติมวิชาละ 3,100 บาท
 4. หากสมัครสอบ Late (ทางศูนย์จัดสอบจะกำหนดวันสมัครสอบ) จะต้องจ่าย Late fee
 5. ผู้สอบต้องสอบได้เกรด C จึงจะผ่านวิชานั้นๆ
 6. ข้อสอบส่วนใหญ่เป็นแบบอัตนัย (Short Answer) มีบางส่วนของบางวิชาที่เป็นปรนัย (Multiple Choice)
 7. ผู้สอบจะทราบผลสอบหลังจากสอบเสร็จภายใน 3-4 เดือน

สมัครสอบ IGCSE ได้ที่ไหน

หากเราต้องการสอบ IGCSE ในประเทศไทยนั้นสามารถสมัครสอบได้ที่

โรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบอังกฤษ

แต่ข้อแม้คือต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนนั้น คนนอกไม่อนุญาตให้สอบ ยกเว้น Harrow International School ที่อนุญาตให้คนนอกที่ไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนเข้าไปสอบได้

บริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย

อยู่ที่สยามสแควร์ (ตึกศูนย์หนังสือจุฬาฯ) โทรศัพท์ 02 652 5480-9 ทั้งนี้ปัจจุบันใช้สนามสอบที่ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนเพลินจิต (ติด BTS เพลินจิต)

การสอบ IGCSE แต่ละวิชาให้ได้เกรดที่ดีนั้น ผู้สอบต้องมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น พื้นฐานภาษาอังกฤษ ความเข้าใจในแต่ละวิชา ระยะเวลาในการเตรียมสอบ ความมีวินัย และที่สำคัญก็คือ ผู้ชี้แนะที่รู้จริง

หมดความกังวล ไม่ต้องกลัวอีกต่อไป ขอเพียงมีความพยายาม และมุ่งมั่นอย่างจริงจัง บวกกับเรา ผู้ช่วยที่ดีที่สุดในเวลานี้ ด้วยการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยทีมอาจารย์สถาบัน Elicser International รับรองผลว่าสอบผ่าน IGCSE ได้จริง ไม่ว่าจะเป็น IGCSE Math , IGCSE ESL , IGCSE Chemistry , IGCSE Physics , IGCSE Business , IGCSE Economics , IGCSE Biology , IGCSE Combined Science , IGCSE Accounting , IGCSE Travel and Tourism , IGCSE Literature หรือวิชาไหนๆ ของ IGCSE ก็สอบได้แน่นอน เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทไปไม่ สูญเปล่าอย่างแน่นอน

DOWNLOAD IGCSE PAST PAPER