หลักสูตร International Baccalaureate Programme หรือ IB Programme เป็นระบบการศึกษาที่ใช้แพร่หลายทั่วโลกมากกว่า 125 ประเทศ วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งหลักสูตรนี้ก็เพื่อให้มีระบบการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่เป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก เพื่อให้ลูกของนักการฑูตที่มีความจำเป็นต้องย้ายโรงเรียนไปในประเทศต่างๆบ่อยครั้ง จะได้มีระบบการศึกษาที่มีรูปแบบแน่นอน และสามารถนำผลคะแนนไปยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆได้

IB Programme แบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับ คือ

Primary Years Programme (PYP)

Middle Years Programme (MYP)

Diploma Programme (Diploma)

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียนได้ที่

082-9366653 (K’น้ำตาล) หรือ LINE: @noncututor

FIND A CLASS THAT’S RIGHT FOR YOU.

การเรียน GED ที่สถาบัน Kruchulatutor International มี 3 แบบด้วยกัน

เรียนเดี่ยว (Private)

เรียนคู่ (Semi)

Package เรียนเดี่ยว

รายวิชาในหลักสูตร

  1. Language A1
  2. Second Language
  3. Individuals and Societies เช่น philosophy, economics, and business and management
  4. Experimental Sciences เช่น physics, chemistry, and biology
  5. Mathematics
  6. Arts and Electives เช่น visual arts, film, music, dance, and theatre arts

นอกจากนี้นักเรียนจะต้องผ่านเงื่อนไขอีก 3 ข้อ คือ

(1) Theory of Knowledge (ToK) เรียนไม่ต่ำกว่า 100 ชั่วโมง และเขียน Essay 1,200-1,600 คำ

(2) Extended Essay (EE) เขียน Essay ที่มีจำนวนคำไม่เกินกว่า 4,000 คำ

(3) Creativity, Action, Service (CAS) กิจกรรมนอกโรงเรียนที่นักเรียนต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมงในแต่ละกิจกรรม

– Creativity หมายถึงกิจกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างกิจกรรมใหม่ๆ

– Action หมายถึงกิจกรรมการเล่นกีฬา

– Service หมายถึงการมีส่วนร่วม และทำกิจกรรมเพื่อสังคม

การที่จะผ่านหลักสูตร IB Diploma Programme จะต้องสอบผ่าน วิชา โดยจะต้อง

– มีอย่างน้อยหนึ่งวิชาจากกลุ่ม 1 ถึง 5 และหนึ่งวิชาจากกลุ่ม 1, 2, 3, 4 หรือ 6

– มีอย่างน้อยสามวิชาที่สอบแบบ Higher Level (HL) โดยที่เหลือเป็น Standard Level (SL) ซึ่ง HL ใช้เวลาเรียนประมาณ 240 ชั่วโมง ส่วน SL ประมาณ 150 ชั่วโมง การประเมินผลมีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 7 ในแต่ละวิชา บวกกับคะแนนพิเศษ 3 คะแนนจาก EE และ ToK รวมเป็น 45 คะแนน 

*การที่จะสอบผ่าน IB Diploma Programme ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 28 คะแนน

*นักเรียนที่ไม่ผ่านเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อจะไม่ได้ IB Diploma แต่ได้เพียง IB Certificate ในกรณีที่สอบผ่าน

ช่วงเวลาในการสอบหลักสูตร IB

การจัดสอบ IB จะมีขึ้นทั่วโลกปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม ส่วนครั้งที่สองในเดือนพฤศจิกายน แต่ละวิชาจะมี 2-3 Paper หากสอบไม่ผ่านจะสามารถสอบได้ใหม่อีกไม่เกิน 3 ครั้ง นักเรียนที่มีสิทธิสอบ IB คือนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ IB เท่านั้น

สถาบัน Kruchulatutor International เปิดสอนในหลักสูตร IB ในรายวิชาดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: จำนวนชั่วโมงเรียน ขึ้นอยู่กับจำนวนคะแนนของผู้เรียนที่ต้องการ ทางสถาบันสามารถ Design Schedule ให้ตรงกับ Requirement ของผู้เรียนได้