เรียน SAT ที่ไหนดีให้ได้คะแนนสูง

คอร์สเรียนเนื้อหา

คอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) ที่ Elicser International จะเป็นการสอนเนื้อหาทั้งหมดที่มีในข้อสอบโดยเฉพาะเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบซึ่งทางทีมอาจารย์จะมีการอัพเดทข้อสอบในทุกๆรอบ ทำการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาสำคัญทั้งหมดที่มีในข้อสอบอย่างละเอียด นอกเหนือจากนั้นคอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) นี้จะเน้นการตีโจทย์ให้แตกเพราะที่ผ่านมาอุปสรรคที่นักเรียนส่วนใหญ่พบเจอนั้นคือ การตีโจทย์ไม่ออกส่งผลให้เข้าใจโจทย์ข้อนั้นๆผิดไป

เนื่องจากการตีโจทย์เพื่อหาคำตอบให้ถูกต้องนั้นไม่ง่าย และสำคัญเป็นอย่างมากในการสอบ SAT คอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีจุดเป้าหมายให้นักเรียน SAT ที่เรียนคอร์สนี้ได้รับเนื้อหาทั้งหมดที่อัพเดท และเพิ่มความสามารถในการเข้าใจคำถามเพื่อคำตอบที่ถูกต้อง

ตาม course syllabus การเรียน SAT ที่ทางสถาบันได้ออกแบบไว้นั้น ทีมอาจารย์ติว SAT ได้วิเคราะห์ และวางแผนออกมาเป็นจำนวนชั่วโมงที่จำเป็นต่อการเรียน SAT เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด และส่วนที่สำคัญของการสอบ SAT โดยจะแบ่งออกเป็น 2 Part ด้วยกัน

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียนได้ที่

064-193-0999 (K’น้ำตาล) หรือ LINE: @noncututor

FIND A CLASS THAT’S RIGHT FOR YOU.

การเรียน SAT ที่สถาบัน Kruchulatutor International มี 3 แบบด้วยกัน

เรียนเดี่ยว (Private)

เรียนคู่ (Semi)

Package เรียนเดี่ยว

(ฟรี 1 Hr)

สอบ SAT คือการทดสอบความถนัดในวิชาเลข (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Verbal) โดยนับเป็นข้อสอบเข้าระดับอุดมศึกษาของประเทศอเมริกา เช่นเดียวกันหลายๆ มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยก็ใช้ข้อสอบ SAT เป็นเกณฑ์การคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระยะเวลาในการสอบจะอยู่ที่ 3 ชม.

รูปแบบข้อสอบ New SAT

ทีมอาจารย์ ที่ Elicser International ได้ทำการวิเคราะห์แนวข้อสอบในแต่ละส่วนเปรียบเทียบระหว่างแนวข้อสอบแบบเก่า และข้อสอบแบบใหม่เพื่อให้เห็นความแตกต่างไว้แล้ว การสอบ New SAT จะถูกแบ่งเป็น 2 คือ

Passage-based Reading & Writing Test

 • Reading และ Writing รวมอยู่ในชุดเดียวกัน (ไม่รวม essay) หากน้องคนไหนต้องยื่นผลคะแนนส่วน essay ด้วยจะต้องลงสอบต่างหาก
 • ข้อสอบในส่วนของ Reading จะมีการเปลี่ยนชุดคำศัพท์จากเดิมที่ค่อนข้างยากและบางทีไม่มีในpassage เลย เป็นคำศัพท์ที่พบเจอได้โดยทั่วไปและเกี่ยวข้องกับ passage นั้นๆ
 • ในส่วนของ Writing จะเป็นคำถามเกี่ยวกับ passage-based grammar โดยจะให้เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดจากchoice
 • จำนวนตัวเลือกจะลดลงจาก 5 ตัวเลือกเหลือ 4 ตัวเลือกเท่านั้น

Math Test

 • Math Test จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนที่ใช้เครื่องคิดเลขได้ และส่วนที่ใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้
 • โจทย์ส่วนใหญ่จะยาวขึ้น เน้นการคิดวิเคราะห์และคำนวณไปในตัว
 • จำนวนตัวเลือกจะลดลงจาก 5 ตัวเลือกเหลือ 4 ตัวเลือกเช่นกัน

*** ในการทำข้อสอบแบบใหม่ทั้ง 2 ส่วนนี้ เมื่อตอบผิดจะไม่ถูกหักคะแนน

*** คะแนนที่จะได้คือ 200-800 ต่อหนึ่งพาร์ทและคะแนนเต็มของ 2 ส่วนคือ 1600

*** Essay (optional): ในส่วนของการเขียน essay นั้น การสอบ SAT แบบเดิมให้เวลาเขียนจาก topic ที่ได้มาโดยมีเวลา 25 นาที แต่ในการสอบ SAT แบบใหม่นี้ผู้สอบมีเวลา 50 นาทีโดยผู้สอบจะต้องวิเคราะห์ passage ที่ยาวถึง 600-700 คำแล้วเขียนอธิบาย

SAT (Subject Tests)

SAT (subject tests) เป็นข้อสอบวัดความถนัดในเชิงลึกของแต่ละวิชาซึ่งมาจาก5กลุ่มหลักๆ ได้แก่

วิชาอังกฤษ

English: Literature

วิชาประวัติศาสตร์

History: US History/World History

ภาษา

Languages

คณิตศาสตร์

Math: Math Level 1/Math Level 2

วิทยาศาสตร์

Science: Physics/Chemistry/Biology

โดยมหาวิทยาลัยต่างๆที่เปิดหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และต่างประเทศจะกำหนดเงื่อนไขการยื่นผลคะแนน ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องใช้ผลคะแนน SAT (Subject Test) ของวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ หรือ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ทางมหาวิทยาลัยอาจจะกำหนดให้ยื่นผลคะแนนของวิชาเคมีหรือชีวะ

***คะแนนเต็มของ SAT (Subject Test) คือ 800 คะแนน

***การสอบ SAT (Subject Tests) จะถูกจัดขึ้น 5 ครั้งต่อปี คือ เดือนพฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม โดยผลสอบจะมีอายุ 2 ปี

การเรียน SAT (Subject Tests) ที่ Elicser International

คอร์สเรียน SAT (Subject Tests) ที่ทางสถาบันวางแผนไว้เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดควบคู่ไปกับการเรียนวิธีตอบคำถามเชิงลึกของวิชานั้นๆ และรูปแบบคำถามที่หลากหลายที่เจอในข้อสอบ ทางสถาบันได้ออกแบบคอร์สเรียน SAT (Subject Tests) เพื่อให้ตอบโจทย์ของนักเรียนได้มากที่สุด ซึ่งแต่ละคอร์สเต็มของการเรียน SAT (Subject Tests) มีดังนี้

รายวิชา SAT Subject Tests ที่ Elicser International เปิดสอนมีดังนี้

 • Math Level 1
 • Math Level 2
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology E/M
 • Literature
 • US. History
 • World History

สมัครสอบ SAT ได้ที่ไหน

การสมัครสอบ SAT สามารถทำผ่านทางเว็บไซด์ของ College Board ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบ การสอบ SAT ต้องทำการสมัคร User ID ก่อน ในแต่ละปีจะเปิดรับสมัครช่วงต้น-กลางเดือนมิถุนายน (เปิดรับสมัครตั้งแต่รอบ Oct, Nov, Dec ตลอดจน Jan, May, Jun ของปีถัดไป) ชำระเงินค่าสมัครสอบด้วยบัตรเครดิต

สอบที่ไหน

การสอบ SAT จะจัดขึ้นตามโรงเรียนนานาชาติทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ศูนย์สอบในต่างจังหวัด

ศูนย์สอบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สอบเมื่อไร

ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นไป การสอบ SAT ในไทยจะถูกจัดขึ้น 4 ครั้งต่อปี คือในเดือน Oct, Dec, Mar, May โดยจะประกาศรอบสอบทั้ง 4 รอบนี้ทางเว็บไซต์ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งน้องๆ สามารถสมัครสอบล่วงหน้าทั้ง 4 รอบได้ทันทีที่มีการประกาศวันสอบออกมา โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ จึงจะรู้ผลสอบ

คนส่วนใหญ่สอบรอบไหนกัน

หลักสูตรนานาชาติส่วนมากจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม ดังนั้นรอบสอบ Oct, Dec จึงเป็น 2 รอบสอบที่คนสอบ SAT ส่วนใหญ่จะสอบกัน หากต้องการสอบในรอบ Oct, Dec ควรสมัครสอบภายในเดือนพฤษภาคมเพราะตามสถิติที่ผ่านมา รอบสอบทั้ง 2 นี้จะถูกจองจนเต็มภายในเดือนพฤษภาคมถึงต้นมิถุนายนเป็นอย่างช้า