เรียน SAT ที่ไหนดีให้ได้คะแนนสูง

คอร์สเรียนเนื้อหา

คอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) ที่ Elicser International จะเป็นการสอนเนื้อหาทั้งหมดที่มีในข้อสอบโดยเฉพาะเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบซึ่งทางทีมอาจารย์จะมีการอัพเดทข้อสอบในทุกๆรอบ ทำการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาสำคัญทั้งหมดที่มีในข้อสอบอย่างละเอียด นอกเหนือจากนั้นคอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) นี้จะเน้นการตีโจทย์ให้แตกเพราะที่ผ่านมาอุปสรรคที่นักเรียนส่วนใหญ่พบเจอนั้นคือ การตีโจทย์ไม่ออกส่งผลให้เข้าใจโจทย์ข้อนั้นๆผิดไป

เนื่องจากการตีโจทย์เพื่อหาคำตอบให้ถูกต้องนั้นไม่ง่าย และสำคัญเป็นอย่างมากในการสอบ SAT คอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีจุดเป้าหมายให้นักเรียน SAT ที่เรียนคอร์สนี้ได้รับเนื้อหาทั้งหมดที่อัพเดท และเพิ่มความสามารถในการเข้าใจคำถามเพื่อคำตอบที่ถูกต้อง

ตาม course syllabus การเรียน SAT ที่ทางสถาบันได้ออกแบบไว้นั้น ทีมอาจารย์ติว SAT ได้วิเคราะห์ และวางแผนออกมาเป็นจำนวนชั่วโมงที่จำเป็นต่อการเรียน SAT เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด และส่วนที่สำคัญของการสอบ SAT โดยจะแบ่งออกเป็น 2 Part ด้วยกัน

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียนได้ที่

082-9366653 (K’น้ำตาล) หรือ LINE: @noncututor

FIND A CLASS THAT’S RIGHT FOR YOU.

การเรียน SAT ที่สถาบัน Kruchulatutor International มี 3 แบบด้วยกัน

เรียนเดี่ยว (Private)

เรียนคู่ (Semi)

Package เรียนเดี่ยว

(ฟรี 1 Hr)

สอบ SAT คือการทดสอบความถนัดในวิชาเลข (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Verbal) โดยนับเป็นข้อสอบเข้าระดับอุดมศึกษาของประเทศอเมริกา เช่นเดียวกันหลายๆ มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยก็ใช้ข้อสอบ SAT เป็นเกณฑ์การคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระยะเวลาในการสอบจะอยู่ที่ 3 ชม.

รูปแบบข้อสอบ New SAT

ทีมอาจารย์ ที่ Elicser International ได้ทำการวิเคราะห์แนวข้อสอบในแต่ละส่วนเปรียบเทียบระหว่างแนวข้อสอบแบบเก่า และข้อสอบแบบใหม่เพื่อให้เห็นความแตกต่างไว้แล้ว การสอบ New SAT จะถูกแบ่งเป็น 2 คือ

Passage-based Reading & Writing Test

  • Reading และ Writing รวมอยู่ในชุดเดียวกัน (ไม่รวม essay) หากน้องคนไหนต้องยื่นผลคะแนนส่วน essay ด้วยจะต้องลงสอบต่างหาก
  • ข้อสอบในส่วนของ Reading จะมีการเปลี่ยนชุดคำศัพท์จากเดิมที่ค่อนข้างยากและบางทีไม่มีในpassage เลย เป็นคำศัพท์ที่พบเจอได้โดยทั่วไปและเกี่ยวข้องกับ passage นั้นๆ
  • ในส่วนของ Writing จะเป็นคำถามเกี่ยวกับ passage-based grammar โดยจะให้เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดจากchoice
  • จำนวนตัวเลือกจะลดลงจาก 5 ตัวเลือกเหลือ 4 ตัวเลือกเท่านั้น

Math Test

  • Math Test จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนที่ใช้เครื่องคิดเลขได้ และส่วนที่ใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้
  • โจทย์ส่วนใหญ่จะยาวขึ้น เน้นการคิดวิเคราะห์และคำนวณไปในตัว
  • จำนวนตัวเลือกจะลดลงจาก 5 ตัวเลือกเหลือ 4 ตัวเลือกเช่นกัน

*** ในการทำข้อสอบแบบใหม่ทั้ง 2 ส่วนนี้ เมื่อตอบผิดจะไม่ถูกหักคะแนน

*** คะแนนที่จะได้คือ 200-800 ต่อหนึ่งพาร์ทและคะแนนเต็มของ 2 ส่วนคือ 1600

*** Essay (optional): ในส่วนของการเขียน essay นั้น การสอบ SAT แบบเดิมให้เวลาเขียนจาก topic ที่ได้มาโดยมีเวลา 25 นาที แต่ในการสอบ SAT แบบใหม่นี้ผู้สอบมีเวลา 50 นาทีโดยผู้สอบจะต้องวิเคราะห์ passage ที่ยาวถึง 600-700 คำแล้วเขียนอธิบาย

SAT (Subject Tests)

SAT (subject tests) เป็นข้อสอบวัดความถนัดในเชิงลึกของแต่ละวิชาซึ่งมาจาก5กลุ่มหลักๆ ได้แก่

วิชาอังกฤษ

English: Literature

วิชาประวัติศาสตร์

History: US History/World History

ภาษา

Languages

คณิตศาสตร์

Math: Math Level 1/Math Level 2

วิทยาศาสตร์

Science: Physics/Chemistry/Biology

โดยมหาวิทยาลัยต่างๆที่เปิดหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และต่างประเทศจะกำหนดเงื่อนไขการยื่นผลคะแนน ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องใช้ผลคะแนน SAT (Subject Test) ของวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ หรือ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ทางมหาวิทยาลัยอาจจะกำหนดให้ยื่นผลคะแนนของวิชาเคมีหรือชีวะ

***คะแนนเต็มของ SAT (Subject Test) คือ 800 คะแนน

***การสอบ SAT (Subject Tests) จะถูกจัดขึ้น 5 ครั้งต่อปี คือ เดือนพฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม โดยผลสอบจะมีอายุ 2 ปี

การเรียน SAT (Subject Tests) ที่ Elicser International

คอร์สเรียน SAT (Subject Tests) ที่ทางสถาบันวางแผนไว้เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดควบคู่ไปกับการเรียนวิธีตอบคำถามเชิงลึกของวิชานั้นๆ และรูปแบบคำถามที่หลากหลายที่เจอในข้อสอบ ทางสถาบันได้ออกแบบคอร์สเรียน SAT (Subject Tests) เพื่อให้ตอบโจทย์ของนักเรียนได้มากที่สุด ซึ่งแต่ละคอร์สเต็มของการเรียน SAT (Subject Tests) มีดังนี้

รายวิชา SAT Subject Tests ที่ Elicser International เปิดสอนมีดังนี้

สมัครสอบ SAT ได้ที่ไหน

การสมัครสอบ SAT สามารถทำผ่านทางเว็บไซด์ของ College Board ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบ การสอบ SAT ต้องทำการสมัคร User ID ก่อน ในแต่ละปีจะเปิดรับสมัครช่วงต้น-กลางเดือนมิถุนายน (เปิดรับสมัครตั้งแต่รอบ Oct, Nov, Dec ตลอดจน Jan, May, Jun ของปีถัดไป) ชำระเงินค่าสมัครสอบด้วยบัตรเครดิต

สอบที่ไหน

การสอบ SAT จะจัดขึ้นตามโรงเรียนนานาชาติทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ศูนย์สอบในต่างจังหวัด

ศูนย์สอบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สอบเมื่อไร

ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นไป การสอบ SAT ในไทยจะถูกจัดขึ้น 4 ครั้งต่อปี คือในเดือน Oct, Dec, Mar, May โดยจะประกาศรอบสอบทั้ง 4 รอบนี้ทางเว็บไซต์ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งน้องๆ สามารถสมัครสอบล่วงหน้าทั้ง 4 รอบได้ทันทีที่มีการประกาศวันสอบออกมา โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ จึงจะรู้ผลสอบ

คนส่วนใหญ่สอบรอบไหนกัน

หลักสูตรนานาชาติส่วนมากจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม ดังนั้นรอบสอบ Oct, Dec จึงเป็น 2 รอบสอบที่คนสอบ SAT ส่วนใหญ่จะสอบกัน หากต้องการสอบในรอบ Oct, Dec ควรสมัครสอบภายในเดือนพฤษภาคมเพราะตามสถิติที่ผ่านมา รอบสอบทั้ง 2 นี้จะถูกจองจนเต็มภายในเดือนพฤษภาคมถึงต้นมิถุนายนเป็นอย่างช้า