NATIONAL LICENSE TEST STEP-1

การสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ (ศรว) หรือ National License Test ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการเข้าสู่วิชาชีพ “แพทย์” ได้อย่างเต็มตัว Kruchulatutor International เห็นถึงความสำคัญนี้ จึงมีการเปิดติว รายวิชา NL-1 ให้สำหรับนักศึกษาแพทย์ไทยและแพทย์ต่างประเทศ โดยทีมอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพ.ศิริราช และรพ.รามาธิบดี ทางโรงเรียนของเราได้มีการสรุปเนื้อหาการสอนที่ครอบคลุมมากที่สุด รวมทั้งมีตัวอย่างข้อสอบและคลังข้อสอบมากที่สุด เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทำโจทย์ ดังนั้นนักศึกษาแพทย์หลายคนจึงให้ความสนใจมากมายและสอบผ่านกับเราใน “ครั้งแรก” ของการสอบ

ประกอบด้วย NL 1 Course Planning แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

คอร์สเรียนเนื้อหาปรับพื้นฐาน NL-1 (B1-B11)

เฉพาะนิสิตที่พื้นฐานไม่ดี

คอร์สเฉลยข้อสอบ NL-1

Update ข้อสอบทุกรอบ

คอร์ส Power Score NL-1

(สำหรับนิสิตแพทย์ปี 1-3)

Special Intensive

ติวสอบใบประกอบเฉพาะบทที่นิสิตได้คะแนนน้อยจริงๆเจาะจาก โจทย์ไปเนื้อหา

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียนได้ที่

082-9366653 (K’น้ำตาล) หรือ LINE: @noncututor

FIND A CLASS THAT’S RIGHT FOR YOU.

Kruchulatutor International เปิดติววิชา NL-1 (National License test: step 1)
ติวสดกับอาจารย์แพทย์ตัวต่อตัว โดยใช้เวลาทั้งหมด 50 ชั่วโมง ฟรี แนวข้อสอบย้อนหลัง 10 ปี

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. Review Notes for NL-1 ประกอบไปด้วย 11 chapter

B1 General Principle

B1.1 Biochemistry and molecular biology

B1.2 Cell biology

B1.3 Human development and genetics

B1.4 Immune system

B1.5 Microbiology, General pathology, Laboratory investigation

B1.6 Behavioral science, Ethic, Occupational disease

B1.7 Multisystem processes

B1.8 General pharmacology

B1.9 Quantitative methods

B2 Hematology

B3 Nervous system

B4 Integumentary system

B5 Musculoskeletal system

B6 Respiratory system

B7 Cardiovascular system

B8 Gastrointestinal system

B9 Urinary system

B10 Reproductive system

B11 Endocrine system

2. Tutorial preparation course for NL-1

เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ มีข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของคอร์สนี้เลย

3. Private Q-A course for NL-1

เป็นคอร์ส Private กับอาจารย์แพทย์ ซึ่งเน้นการถาม-ตอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้มีความประสงค์จะขอรับการประเมินต้องดำเนินการต่อไปนี้

  1. ยื่นใบสมัครต่อศูนย์ประเมิน และรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ศูนย์ฯ จะประกาศในแต่ละปี
  2. ชำระค่าสมัครสอบตามอัตราที่กำหนดในประกาศของศูนย์ฯ ซึ่งศูนย์ฯ จะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้มีสิทธิ์ขอรับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้สำหรับการเป็นสมาชิกแพทยสภา และคุณสมบัติอื่นดังนี้

  1. ประเภทที่หนึ่ง เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย หรือในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
  2. ประเภทที่สอง เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง
  3. ประเภทที่สาม เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
  1. การสอบขั้นตอนที่หนึ่ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่ง หรือสอง หรือสาม สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติประเภทหนึ่งต้องมีใบรับรองจากสถานศึกษาว่าได้ศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ระดับปรีคลินิก) หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา นับถึงวันที่กำหนดสอบฯ โดยได้ศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรระดับปรีคลินิกของสถาบันที่แพทยสภารับรอง
  2. การสอบขั้นตอนที่สอง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่ง หรือสอง หรือสาม สำหรับผู้มีคุณสมบัติประเภทหนึ่งต้องมีใบรับรองจากสถานการศึกษาว่าได้ศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ระดับคลินิก) มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา นับถึงวันที่กำหนดสอบฯ โดยได้ศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรระดับคลินิกของสถาบันที่แพทยสภารับรอง
  3. การสอบขั้นตอนที่สาม เป็นผู้ที่สอบผ่านขั้นตอนที่หนึ่ง และขั้นตอนที่สองแล้ว โดยแต่ละขั้นตอนสอบผ่านมาแล้วเป็นเวลาไม่เกินเจ็ดปี นับจากวันที่แพทยสภาอนุมัติผลการสอบจนถึงวันที่ยื่นใบสมัครสอบ ถ้าขั้นตอนใดสอบผ่านเกินเจ็ดปีจะต้องสอบขั้นตอนนั้นใหม่ให้ผ่านก่อน

สำหรับผู้มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่งที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยต้องมีใบรับรองจากสถานการศึกษาว่าได้ศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ระดับคลินิก) มาแล้ว ไม่น้อยกว่าห้าภาคการศึกษาระบบทวิภาคหรือเทียบเท่าด้วย นับถึงวันกำหนดสอบ โดยได้ศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรระดับคลินิกของสถาบันที่แพทยสภารับรองสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติประเภทที่สามจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซึ่งแพทยสภารับรองใบอนุญาตนั้น หากเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีในอนุญาตดังกล่าว แต่ต้องมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด หรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในสถาบันการแพทย์ต่างประเทศ หรือในประเทศไทยที่แพทยสภารับรองโดยการปฏิบัติงานจะต้องเสร็จสิ้นก่อนสมัครสอบเอกสารที่ใช้ในการสมัคร : www.cmathai.org